Bulan Puasa (Hanca ka-Lima)

Standar

Mimiti asup bulan puasa, geus jadi kabiasaan henteu di dayeuh atawa di lembur, anu ngaranna masigit dina dua waktu sholat; Isya jeung subuh geus pasti pinuh ku jamaah. Méméh dur bedug Isya ogé masigit geus dipinuhan ku kolot – budak, lalaki – awéwé. Arék nedunan sholat sataun sakali sabulan lilana, sholat tarawéh. Babaturan saentragan geus silih téang, bérés buka jeung dahar tara betah cicing di imah, sok langsung ka luar, muru heula warung, barang-beuli saperti petis bonténg, kurupuk asoy, jrrd.

Dibéré bekel ku anu jadi kolot tara gedé, ngan keur ukuran barudak harita mah duit sarébu téh kawilang badag, bisa meuli 20 petis bonténg atawa bangkuang. Jajan paling gedé lima ratus pérak anu sok dibasakeun ku barudak mah gopé. Sésana diasupkeun kana céngcéléngan, dikumpulkeun da boga niat arék meuli sendal weuteuh keur pakéeun dina poénan lebaran. Boga cita-cita, lamun duit geus ngumpul arék ulin bari meuli sendal ka Ramayana.

Ngagimbung di warung tara lila, barudak anu masih meujeuhna bangor sok ngadon moyég di lapang masigit bari nyundutan pepetasan. Béda jeung ayeuna, pepetasan harita masih kénéh make sumbu teu jauh béda jeung dinamit, ngan ukuranna baé rada leutik sagedé curuk orok. Pepetasan panser anu bisa ngapung ngabelesat ku urang Balandongan mah sok disebut pepetasan besut. Can make gagang kawas ayeuna, gagangna kudu dijieun dina nyéré biasana. Harga pepetasan sumbu kawilang murah, sagepokna, dibeungkeut ku karét geulang ngan Rp. 750,-. Keur anu masih borangan mah nyundut pepetasan tara langsung disundut ku panékér atawa make obat nyamuk, tapi sok di kertas papiran, atawa alat keur nyundutna digagangan heula. Leungueun katuhu nyekel panyundut, leungeun kénca dipaké nutupan ceuli. Keur ngareuwaskeun batur mah, pepetasan dibulen heula ku kertas papir, kira-kira samenitan, jelegur pepetasan ngabeledug.

Loba barudak anu hayang disebut jago jeung gagayaan, pepetasan dicekeul tingtungna, disoéhkeun hela saeutik, beledug disada sabari dicekelan. Ngan bisa ngabati gogodeg ku gaya jeung hébringna barudak harita. Aya ogé anu pikalucueun, pepetasan dicekel, ngan nalika disada téh ngececes kawas mobil atawa motor kurang béngsin. Ger pada nyeungseurikeun ku barudak. Molonyon cenah pepetasanna. Lembur ramé ku pating jelegurna pepetasan biasana lamun bulan puasa geus asup kana tanggal sapuluh ka luhur. Eureun-eureun téh nalika dina sapéker geus diwawarkeun sakeudeung deui waktu Isya. Barudak paheula-heula wudhu di kulah masigit. Blus arasup ka masigit, bérés adzan ogé masigit langsung pinuh. Pagelek-gelek. Anu teu biasa ka masigit ogé dadak sakala diuk di jajaran panghareupna.

Bisa diukur, mimiti asup bulan puasa mah, kabéh warga masyarakat boga anggapan, masigit téh geus meujeuhna dilegaan, da jamaah anu tarawéh metet jeung lébér nepi ka térasna. Pikiran model kitu bisa robah nalika bulan puasa geus asup kana tanggal welasan. Jajaran anu sholat tarawéh ngurangan sajajar-sajajar, antukna bisa nepi ka dua atawa opat jajar. Nya kitu wé dipinuhan ku bebenyit, barudak saentragan, jeung aki-aki. Anu disebut nonoman mah bisa diitung ku ramo. Keur barudak mah, aya anggapan saolah-olah sholat tarawéh mangrupa kawajiban anu teu bisa ditinggalkeun.

Pamikiran basajan, hirup dumuk di lembur anu masih kénéh nerapkeun sistem Gammeinschaft, paguyuban, éta sabenerna mangrupa citra kahirupan anu didadasaran ku agama jeung kitab suci salaku ajaran moral. Bérés tarawéh, anu jadi muallim dina méré wejangan tara loba carita itu ieu, tara ngusik-ngusik kagoréngan batur, komo ngagogoréng kayakinan batur anu teu sapamadegan mah. Lempeng baé nerangkeun naon kautamaan bulan puasa, anu katarima ku kuring nepi ka ayeuna, gening intisari dina ngalakonan puasa téh ngalatih urang sangkan bisa sabar.

Ageman hirup dipintonkeun lain saukur ku basa anu diréka-réka sangkan batur kataji tapi bari sindir –sampir kana kayakinan batur. Ajaran agama justru dijadikeun panglima dina ngarojong kahirupan anu teu leupas tina moral jeung étika. Jalma ayeuna, kusabab guminter, tara ngaragap kana kayakinan jeung hate batur. Naon anu teu saluyu jeung ajaran maranéhna sok langsung disebut bid’ah atawa méngpar tina ajaran anu bener. Padahal nepi ka danget ieu, maranéhna sorangan can bisa ngabuktikeun anu mana jeung anu kumaha ajaran anu pang benerna téh, da kabéh ogé masih cacapa. Masih mending pamikiranna samodél kitu, ieu mah geus loba golongan anu kumawani ngafirkeun ka jalma anu geus ngucapkeun dua kalimah syahadat nalika dina kahirupan can bisa nanjeurkeun aturan-aturan anu aya dina Qur’an. Padahal, sanggeus dipikiran mah, naon anu aya dina Qur-an sabenerna mangrupa basis etika jeung ajaran moral. Jalma teu bisa ngabédakeun mana spirit kahirupan jeung naon jawaban kahirupan.

Quran mangrupa mangrupa basis moral kahirupan, kudu dijadikeun spirit keur nungtun jalma sangkan aya dina jalur anu bener. Nalika dina Quran aya kecap: Illalladziina Aamanu Waamilush-shoolihati, geus pertéla jeung jéntré anu ngaranna Iman téh nauhidkeun Alloh, anu ngaranna amal saléh téh kalakuan anu alus. Kabéh jalma geus dibéré sensor jeung impuls anu bener ku Alloh pagawéan mana baé anu disebut hadé jeung mana anu disebut goréng. Keur jawaban kahirupan, Alloh geus méré hal anu penting keur jalma nayéta akal. Kitab Suci mangrupa spirit anu kudu mangaruhan akal dina ngawangun jawaban-jawaban kahirupan. Conto leutik; aturan patalimarga/lalu-lintas jeung transportasi jawabanna tangtu dihasilkeun ku prosés mikirna jalma anu boga kaahlian dina pangaweruh éta. Tafsir-tafsir Quran ogé dihasilkeun ku kaum ulama anu daék mikiran kana ayat-ayat pangéran. Jadi jelas, Quran salaku kitab suci fungsina keur nempatkeun hiji hal sangkan jalma boga jalur anu bener dina ngagunakeun akalna. Ulama-ulama salaf geus sataker kebek ngagunakeun akal jeung pamikiranna dina ngahadirkeun ayat-ayat Qouliyyah sangkan bisa ditarima ku jalma anu hirup dina sosio-kultural anu béda-béda, kari-kari ku urang dijadikeun alat keur ngafirkeun jeung nuduh bid’ah ka batur, naon atuh urang disebutna?

KANG WARSA

Hasil Pemilu di Kota Sukabumi

Standar

Tadi pisan, KPU Kota Sukabumi rengse ngayakeun acara rapat pleno keur ngarekap hasil pilpres 2014 tingkat kota. Lungsur-langsar, sakumaha anu dipiharep. Konsensus utama dina eta hajat nyaeta, lahirna angka hasil pemilu anu nuduhkeun 120.118 keur pasangan nomer 1, jeung 53.070 keur pasangan nomer 2.

Konsensus anu dihasilkeun tangtu jadi hiji hal anu ilmiah da teu bisa dihahalang deui, teu bisa dirobah. Komisioner jeung saksi sapuk kana eta konsensus anu dibuktikeun ku tanda tangan dina sertifikat rekapitulasi Model DB 1 jeung lampiran eta model. Konsensus anu bisa dijadikeun dalil, lamun KPU bener-bener teu mihak ka pasangan mana bae oge. Sakumaha meujeuhna sanget wawacan: lamun pasangan ieu eleh, hartina KPU curang.

Pemilu jeung hasilna tangtu bae dihasilkeun kalawan path analysis. Mekanisme runtut ti A nepi Z, anu ngahasilkeun hal kuantitatif jeung bisa diukur. Saheulanan, ari keur nangtukeun hasil pemilu mah cukup ngagunakeun eta teori. Ngajalur tina Model C1 nepi ka model DB 1, ngahasilkeun angka anu sarua, dikonsensuskeun di tiap tingkatan.

Lobana masyarakat anu nuduh kana kurang alusna gawe atawa kinerja KPU sabenerna kusabab kajebak ku pola pikir multivariate, padahal pola pikir eta miboga sababaraha generasi pamikiran. Lamun percaya kana teori ilmiah mah, hasil pemilu anu tadi diplenokeun di tingkat Kota kudu jadi dalil lamun naon anu disangkakeun ka KPU henteu jujur jeung mihak ka salah sahiji pasangan geus bisa diangles.

Hasil itungan dina pleno mangrupa angka-angka eta geus dianggap banda paeh, bisa dikontrol jeung diukur. Hartina, antara angka anu dihasilkeun di TPS nepi ka tingkat pangluhurna geus pasti sarua, da anu ngaranna angka geus dianggap banda paeh. Jadi, masyarakat, komo tim sukses pasangan calon ku cara nganalisa angka-angka di tiap tingkatan oge kudu geus teu boga sangkaan lain-lain ka KPU.

Ngan, ti sagigireun ayana konsensus, pemilu presiden taun ieu dipinuhan oge ku folklore jeung carita ti sisi ti gigir anu mangaruhan kana cara kamandang masarakat. Angka-angka hasil pleno di tiap tingkatan kadang teu dipalire, malah geus mosisikeun lamun angka-angka teh mangrupa banda hirup anu bisa robah sorangan, henteu bisa dikontrol.

Kaayaan eta teu leupas tina pangaruh kusabab hal-hal anu saintifik jeung measureable geus dikorbankeun ku ayana Quick Count anu leuwih mihak kana egoisme golongan. Dina TV ieu hasil QC ngaunggulkeun Si A, dina TV itu mah hasilna ngunggulkeun Si B. Padahal, anu ngaranna polling jeung survey ngagunakeun analisa jalur tadi. Dina beda oge hasilna moal pajauh, komo nepi ka papalimpang. Implikasina kana sagala rupa, masing-masing pihak nungtut sangkan TV ieu ditarik ijinna, TV ieu oge sarua. Nepi kana implikasi pang bahayana: aya opini lamun hasil QC beda jeung tanggal 22 Juli, KPU kudu disalahkeun.

Kuring nandeskeun, angka-angka hasil pemilu ti tingkat KPPS nepi ka KPU Pusat eta mangrupa banda paeh, bisa dikontrol jeung pamohalan bisa robah sorangan da lain sireum. Masyarakat bisa ngontrol sorangan, aya model C1 scan, malah dina web KPU Pusat mah diposting oge Model DA,DB sagala. Alat keur ngontrol angka-angka hasil pemilu di tiap Kecamatan jeung Kota/Kabupaten. Tibatan silih tuduh jeung silih salahkeun, mending urang anu miboga rasa paduli kana bebeneran kudu ngontrol kana angka-angka hasil pemilu. (*)

KANG WARSA

Nagara Padha Jayanya

Standar

Warga nagara ayeuna beda jeung jaman Orde lama komo jeung Orde Baru. Reformasi geus mere dua akibat ka warga nagara: Kahiji, masarakat mimiti apal kana hak jeung kawajibanna salaku warga nagara, akibat positif. Kadua, kamerdekaan ngungkapkeun ekspresi jeung kahayang loba anu teu diwengku ku aturan, saolah kabebebasan teu boga wates, padahal aya watesanna nyaeta konstitusi jeung etika hirup jeung papada jalma.

Dina sababaraha kitab anu mertelakeun ramalan atawa prediksi ieu nagara mangsa ka hareup: arek Kitab Ranggawarsita atawa Amanat Galunggung, sanajan sifatna saukur guguritan, eta dua buku jeung carita pantun ngebrehkeun sistem pamarentahan di nagara urang lir ibarat hiji kurva, naek jeung turun. Reformasi anu hartina nata ulang, geus ngawujud jadi revolusi konstitusi, tina sentralisasi jadi desentralisasi. Demokrasi mazhab sentralisasi ampir mirip jeung sistem komunisme Russia jeung China, sedengkeun Demokrasi desentralisasi ampir sarua jeung Liberalisme Amerika Eropa.

Nagara paska reformasi geus ngawujud jadi semi liberal, dina carita pantun mah disebutna nagara Data Sawala. Sintesis antara Mobokrasi jeung Olhokrasi, populeritas jeung sora anu bisa dibeuli ku duit. Nagara Data Sawala ditangtukeun ku lobana rahayat anu guminter, cara mikir henteu kategoris tapi mintonkeun hal anu parsial. Ayeuna bae paska Pilpres 2014, ngadadak loba rahayat anu beunta jeung apal lamun di TPS teh aya anu ngaranna Model C1. Sanajan ngan apal luhurna wungkul bari teu apal kumaha jeroanna, sahenteuna rahayat ayeuna geus mimiti paduli kana masalah-masalah teknis.

Ngan ti sagigireun eta, teu saeutik masarakat anu masih miboga sikep apriori, nalika aya beda itungan antara Model C1 kana model D1, langsung nyebut lamun PPS jeung KPU curang, bari teu apal kronologi perubahan data tina Model nu hiji ka Model sejenna. Ti sagigireun eta, loba rahayat anu ujug-ujug miboga pamikiran statistik. Ngukur jeung ngitung hal-hal anu sifatna measureable, paduli kana Quick Count, malahan sabari kutrat-kutret dina kertas sacewir, ngitung, saha kira-kira calon anu piungguleun.

Lobana fitnah, parea-rea omong, ngadu argumentasi, jrrd nandakeun hiji nagara keur aya dina kaayaan Data Sawala. Tangtu, hal ieu mawa kana kaalusan, nandakeun hiji nagara keur nuju ka Nagara Padha Jayanya, hiji nagara anu dipinuhan ku curcorna cai herang, warga nagara anu someah ka semah, akur jeung dulur, alam diraksa dijaga, saluhureun nyaah ka sahandapeun, sabalikna sahandapeun ngahormat ka saluhureun. Iraha nagara model kitu ngawujud? Lamun warga nagara geus bener-bener deukeut jeung anu nyiptakeunna. Nalika loba anu sadar lamun hiji jalma teu bisa nangtukeun diri asa aing pang Islamna, pang benerna, padahal ti mimiti alam aya nepi ka iraha oge kabeh mahluk memang geus tuhu kana aturan ti Gusti. Nagara Padha Jayanya bakal ngadeg lamun ajaran jeung agama lain dijadikeun komoditas politik, tapi jadi sumber ajaran moral sangkal manusa boga sikep anu alus.(*)

KANG WARSA

Godin

Standar

Pernah aya hiji kolot, moal disebutkeun ngaranna da bisi jadi omong jeung fitnah. Anu jelas, eta kolot salila bulan puasa can pernah katenjo ngalakonan puasa. Nyaruakeun bulan puasa jeung bulan sejen, isuk-isuk diuk di teras imah sabari ngopi jeung ngudud. Pabeubeurang oge dahar ngalimed. Ka masigit mah geus puguh, sataun dua kali, eta oge lain di masigit da puguh anu ngaranna sholat Ied mah biasana dilakonan di lapang.

Hiji poe di bulan puasa, kuring ngahala ngaliwat ka hareupeun imahna, bilik jeung panggung. Kasampak, manehna keur ngalimed dahar mani ponyo nakeran. Ku kuring dideukeutan, hayang ngobrol we, naon sababna manehna tara puasa.

” Bener, Pa RW!” Ceuk manehna, kabeneran harita kuring keur ngalungguhan jadi Ketua RW. ” Muallim mah henteu bohong.” Pokna deui.

” Heunteu bohong kumaha, mang?” Kuring panasaran.

” Heueuh, pan sok ngadenge kuring oge dina katerangan, ceuk Muallim, bulan puasa mah bulan berkah. Karasa pisan ayeuna ku kuring kumaha berkahna bulan puasa.” Manehna semu ngarenghap. ” Ieu buktina, kuring dahar tengah poe jeung sangu poe, lalawuhna saukur teri oge teu weleh bae nikmat kacida. Bener, karasa pisan berkahna bulan puasa mah.” Sabari nunjuk kana sangu poe.

Kuring ngan bisa ngabetem.

***

Di sababaraha wewengkon, kecap anu sok dipake ku masarakat : dahar sabari susulumputan dina bulan puasa sok disebut “godin” , oge aya anu nyebut “nyemen”.

Kecap godin sorangan lamun nenjo kana kabeungharan kecap mah, meureun asal tina Basa Arab Ghoda, hartina isukan (nuduhkeun wanci beurang) sakumaha kecap dina lafadz niat puasa: nawaytu shauma ghodin.. Atuh pantes, jalma anu sok barangdahar sabari susulumputan di bulan puasa sok disebut “keur godin.”

Nalika keur budak mah, kuring oge pernah ngarandapan dahar susulumputan. Mawa dodol ka pipir imah, terus nyempod di kolong, nyamuilkeun dodok bari kutap-ketap. Lamun meujeuhna haus, sok ngadon mandi di cubluk Ma Emur, mandi pura-pura dicumplang, padahal sabari ngaregot nginum. Sadar-sadar tara kikituan teh nalika umur 7 taun, da ku kolot sok dibibita, lamun puasa cacap bakal dipangmeulikeun baju dulag.

Kaayaan Puseur dayeuh Sukabumi baheula tangtu beda pisan jeung ayeuna. Di sababaraha gang, samodel gang Tae Kwat (gang Tekwat), Jalan Baldes, teu saeutik anu dagang kadaharan, gorobak atawa warungna dipipidingan ku lawon. Anu ngadon dahar di dinya nalika arek asup ka warung teh biasana sok luha-loho heula bisi aya anu meregokkeun jigana. Sahenteuna masih boga rasa era ku batur.

Beuki maceuhna anu garodin biasana lamun bulan puasa geus asup tanggal lilikuran. Alesanna ampir sarua kabeh: teu kuat, lalungse, jrrd.

Sok sanajan antara taun 70-80an can aya FPI, anu sok garodin masih keneh merhatikeun etika, ngahurmat kanu paruasa. Ngan kuring mah sok alus sangka bae, nalika di jalan aya jalma ngelepus udud henteu nuduh eta jalma teu puasa, beda kayakinan meureun, atawa henteu puasa teh kusabab boga rukhsokh.

Memang beda, cara godin barudak Kota jeung lembur. Di lembur mah, barudak teu kudu hese neangan tempat anu merenah keur godin; cukup ulin nglampreng ka sisi lembur, dina saku calana mesakan kadaharan, nepi ka sisi lembur di sawah anu keur meujeuhna gede pare kari nagog, celebek we dahar. Lamun hayang tumaninah tinggal ngadon ngiuhan di saung anu jauh ka lembur. Kari-kari sok boga alesan ari keur budak mah waktu kanyahoan teu puasa teh tinggal ngomong: ah da can baleg ieu.

Meureun, lamun aya kolot anu resep godin atawa nyemen dina bulan puasa teh ku urang kudu dima’lum maranehna can baleg (dewasa) masih pepejuheun keneh. FPI jeung ormas-ormas Islam teu kudu nyaram, da maranehna anu teu puasa teh masih bisa disebut pejuh nongtot leho keneh sanajan sirah geus pinuh ku huis jeung karumisan oge.

Cag ah!

Model C.1

Standar

Itikad baik telah diperlihatkan oleh KPU Republik Indonesia dengan melakukan peng-uploadan Model C1 melalui laman website KPU. Upaya ini untuk menegakkan asas keterbukaan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu sejak Pileg 2014 lalu. Masyarakat bisa leluasa mencari data dan mengawasi perolehan suara di tiap TPS. Ketika muncul persoalan dalam pengisian C1, seperti: salah jumlah, salah menempatkan angkat, salah menulis angka, atau masih kosong, maka disanalah letak betapa pentingnya C1 diupload sebagai bentuk perbaikan terhadap langkah selanjutnya pada saat pleno di tingkat PPS.

Kenapa C1 bisa salah jumlah, salah isi, dan tidak terisi? Persoalan tersebut pada dasarnya tidak terlalu krusial karena, tidak semua salinan C1 memiliki kondisi seperti yang disebutkan. Petugas KPPS setelah melakukan penghitungan suara akan menuangkannya ke dalam Model C1 sebanyak 7 salinan untuk pilpres bahkan untuk pileg bisa mencapai 17-20 salinan. Dari sekian salinan, karena berbagai faktor, petugas KPPS dengan kapasitasnya sebagai manusia, bisa saja satu atau dua salinan yang tidak terisi atau salah menempatkan angka.

Model C1 bukan sesuatu yang bersifat final, apalagi ada beberapa salinan, akan ada pembanding antara Model C1 yang salah isi atau tidak terisi dengan C1 yang telah diisi secara benar yang telah diterima oleh para saksi, panwaslu, dan akan dibacakan oleh ketua KPPS saat Rapat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat PPS. Di sanalah kebenaran harus ditegakkan, saksi bisa mengajukan gugatan jika ditemui ada perbedaan perolehan suara dan sertifikat pemungutan penghitungan suara pada Model C1. Dalam rapat pleno tersebut, kebenaran harus dibuka dengan melihat langsung Model C1 Plano, bahkan wajib sekali dalam rapat pleno di tiap tingkatan model-model C hingga DA dan DB ukuran plano dipampangkan.

Tim pasangan calon dan peserta pemilu melalui para saksinya seharusnya berjuang benar-benar saat pleno di tiap tingkatan agar data yang dihasilkan dari pleno tersebut benar-benar akuran dan dipertanggung jawabkan.

Secara pribadi saya sudah merasakan bagaimana peliknya menjadi penyelenggara sejak tahun 1997 saat menjadi KPPS di era orde baru, tahun 1999 menjadi anggota PPS, 2004,2009, dan 2014. Namun permasalahan apa pun dalam pentas demokrasi memang bisa diselesaikan secara jernih bukan dijadikan alat untuk mengeruhkan suasana. Pengisian Model C1 pada dasarnya harus dilakukan secara sistematis, petugas KPPS harus membuat master salinan Model C1 yang kemudian harus disalin oleh petugas KPPS untuk diberikan kepada saksi. Model-model jangan dulu ditandatangani baik oleh petugas KPPS maupun para saksi hingga terisi dan tersalin sesuai dengan master C1. Pola kerja sistematis seperti ini telah saya praktikkan saat KPU Kota Sukabumi menugaskan Saya menjadi anggota KPPS di salah satu TPS di Kota Sukabumi. Kekeliruan sering muncul karena adanya ketidak sabaran baik dari penyelenggara mau pun para saksi. Jika saja pekerjaan ini dilakukan secara sistematis maka kekeliruan akan lebih bisa diminimalisir.

Model C1 telah menjadi trend di negara ini, bahkan untuk Kota Sukabumi sendiri telah dikenal saat penyelenggaraan pemilukada tahun 2013. Tudingan-tudingan dialamatkan kepada penyelenggara, adanya perolehan suara yang diubah, dan sejumlah tuduhan lain. Melalui tulisan ini, Saya ingin menyatakan, pengecekan model C1 saat pemilukada dilakukan oleh Saya dan teman-teman di KPU Kota Sukabumi, proses inputting data dilakukan serentak pada malam setelah penghitungan suara di tiap TPS karena KPU menerima satu salinan model C. Karena pemilukada tahun 2013 lebih meriah dari taun 2008, muncul satu klaim saling merasa telah menjadi pemenang, dengan alasan telah melakukan pengecekan dan penghitungan terhadap model C1 yang telah diterima oleh para saksi. Ada juga, peran Desk Pilkada Pemda menjadi pemicu, salah satu calon mengklaim sebagai pemenang dengan selisih cukup tinggi 300-an suara.

Malam itu juga, semua Model C1 dari tiap TPS, Saya input, dan hasilnya ( dari pukul 20.00 sampai pukul 07.00) sudah bisa diketahui, selisih antara pasangan yang saling klaim kebenaran itu hanya 68 suara, tidak lebih atau dikurangi. Hingga diselenggarakan pleno di tiap tingkatan pun hasilnya tetap sama, selisih 68 suara.

Pengalaman tersebut merupakan benang merah bahwa tuduhan dari pihak mana pun terhadap kecurangan tanpa alasan adalah sebuah fitnah, kemudian perolehan suara di Model C1 hingga model E tidak akan berubah secara signifikan jika pleno dilakukan secara benar dan sesuai aturan. Klaim-klaim kemenangan oleh pasangan calon melalui lembaga survey bisa saja benar dan bisa juga tidak dengan pertimbangan selisih perolehan suara. Jika perolehan suara memiliki selisih yang signifikan bisa saja hasil survey melalui Quick Count benar, namun jika di kemudian hari terjadi selisih yang tipis, hasil Quick Count akan salah. Celakanya, hembusan-hembusan telah dilontarkan oleh orang-orang yang merasa pintar namun tidak bertanggung jawab, jika hasil Quick Count salah, maka KPU yang salah. Bagi saya, pemikiran seperti ini adalah degil dan tidak pantas diucapkan!

Saya merasa bersyukur sekali, adanya persoalan-persoalan dalam setiap pesta demokrasi di negara ini merupakan sebuah sinyal bagus, bahwa demokrasi memang harus tetap ditegakkan dengan cara yang lebih santun. Demokrasi masih harus dijadikan sistem di negara ini dengan disertai pembelajaran-pembelajaran tentangnya. Dan masyarakat, saat ini telah mengenal apa itu C1? Walaupun melalui sebuah pemberitaan yang hanya memberitakan apa yang terlihat dari luar saja, tanpa mencerna lebih dalam terhadap permasalahan sebenarnya. Dan itu memang tugas media, jika ingin laku dan banyak dikonsumsi masyarakat. (*)

KANG WARSA

Yisra Eel

Standar

Kontur alam bebukitan bebatuan, gurun pasir, dan tandus mengharuskan bangsa-bangsa yang berada di wilayah Timur Tengah (Mesopotamia, Babilonia, dan wilayah-wilayah sekitarnya) berpikir keras untuk memertahankan hidup mereka. Sejak era Ibrahim, mayoritas bangsa ini hidup sebagai kaum nomaden, berpindah-pindah tempat, mencari padang-padang oase di mana bisa didapat air kehidupan. Ibrahim pun melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, seperti diberitakan dalam bahasa profetik kitab-kitab suci tiga agama besar.

Dari alur sejarah seperti ini, maka ada sebuah kesimpulan besar. Bangsa dan suku di daerah tersebut dengan sangat mudah akan meninggalkan kediaman mereka untuk mencari daerah yang lebih subur dari daerah asal. Yakub (Jacob), anak dari Ishak melakukan hal yang sama seperti kakeknya, Ibrahim. Berpindah-pindah tempat dari satu desa ke desa lain. Iklim gurun yang panas, seperti penuturan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya telah menjalin satu kekerabatan ashobiyyah, klanisme, dan tribalisme. Sikap kesukuan seperti ini mengharuskan suku-suku bangsa di wilayah Timur Tengah memiliki kekuatan fisik, sebab jika lemah, maka mereka akan dikuasai, tanah-tanah mereka akan dijarah dan diduduki oleh suku yang lebih kuat.

Sikap yang muncul dari kenyataan ekologi seperti ini adalah intrik dan kepicikan, cara bagaimana menguasai satu wilayah. Ishak sendiri memberi nama Yakub kepada anaknya dengan maksud agar Yakub memiliki sifat cerdik. Dalam perjanjian lama, Yakub dijuluki Yisra Eel, manusia yang telah diurapi oleh Eel, kekasaran dalam kisah ini adalah, bagaimana hebatnya seorang Yakub bisa mengalahkan Tuhan (YHWH). Sebuah pandangan antrophomorfisme bagi Tuhan, meniadakan kemaha kuasaan Tuhan, menyejajarkan Tuhan dengan mahluk yang bisa diperdaya dan dikalahkan oleh ciptaanNya sendiri.

Mitos ini dihembuskan, karena Yisra Eel benar-benar telah dianggap mengalahkan Yahweh dalam sebuah pergulatan, maka keturunan Ibrahim dari garis Ishaq dan Yakub merupakan bangsa pilihan Yahweh. Kenapa mitos ini dihembuskan? Ada dua sasaran, pertama untuk memberikan rasa takut kepada bangsa yang ada di wilayah tersebut bahwa Suku bangsa Yisra Eel adalah manusia-manusia pilihan Tuhan, apa pun yang diperbuat oleh mereka adalah perintah langsung dari Tuhan, tidak terbantahkan. Kedua, bentuk legitimasi pengambilan kekuasaan secara sepihak. Menjadikan oknum kekalahan Tuhan oleh Yakub sebagai komoditas politik. Cerita palsu dan kamuflase dibuat dengan mengatasnamakan Tuhan, tanah perjanjian sebagai Tanah Suci dan Kota Tuhan dimanifestasikan. Awalnya dibuat samar, dimana letak Holly Land yang pernah dikatakan oleh Ibrahim kepada Ismael dan Ishaq itu, karena tuntutan politis, tanah perjanjian pun dimanifestasikan dengan nama Jerussalem.

Jerussalem, disebut sebagai kota para nabi adalah bentuk rekayasa politis yang mengatasnamakan Tuhan. Bisa dibayangkan, dalam satu desa di wilayah tersebut, ada hampir 350 orang yang mengaku sebagai nabi dalam waktu bersamaan. Hanya karena mereka hidup menderita di padang-padang tandus kemudian mereka mengaku sebagai utusan Tuhan? Ini adalah salah satu bentuk ketidak sanggupan mereka dalam menjalani hidup, namun memberi pesan kepada bangsa-bangsa lain, bahwa para nabi memang dilahirkan di tanah Yisra Eel, dari rahim-rahim wanita Yahudi.

Kepayahan dalam menghadapi hidup karena iklim gurun, mengharuskan bangsa Yisra Eel melakuka eksodus besar-besaran ke wilayah Mesir. Memang telah sejak dulu, diawali oleh Yusuf putra Yakub. Mesir waktu itu seperti wilayah urban, karena terletak di wilayah Nil, bagian selatan memiliki kondisi tanah lebih subur dari daerah-daerah gurun. Eksodus Yisra Eel ke Mesir mengharuskan raja Mesir mengeluarkan regulasi yang bisa mengeliminir kerakusan dan ketamakan para pendatang. Konsep perbudakan diberlakukan.

Asimilasi bangsa Yisra Eel dengan orang-orang Mesir Kuno yang telah maju dalam cara berpikir, memiliki struktur pemerintahan, dan logistik kenegaraan kembali mengharuskan Yisra Eel menjadikan Tuhan sebagai komoditas politik. Bangsa Mesir dianggap sebagai musuh Tuhan yang harus menyerahkan kekuasaannya kepada bangsa Yisra Eel, padahal, demi Alloh, Tuhan sama sekali tidak akan memusuhi mahluk yang telah diciptakan oleh diriNya. Tuhan bangsa Mesir direndahkan, padahal waktu itu, bangsa Mesir pun telah memiliki pandangan Monotheisme seperti yang telah diwariskan oleh Akhnatuun. Tapi oleh Yisra Eel dianggap itu keyakina. Palsu, Tuhan yang berbeda, buhan Tuhan Yahweh yang pernah dikalahkan oleh Yakub.

Regulasi pemerintahan Mesir adalah mengusir seluruh keturunan Yakub dari tanah Mesir. Cerita ini diabadikan dalam semua kitab suci. Padahal berawal dari folklore kisah-kisah Yudea, tidak bisa menjadi fakta historis yang sebenarnya (Cerita Israiliyyat). Eksodus besar-besaran ke-dua terjadi, dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan. Tanah yang telah diduduki oleh Bangsa Filistin sejak ditinggalkan oleh bangsa Yisra Eel. Karena keletihan dalam perjalanan, bangsa Yisra Eel tidak akan mungkin bisa masuk ke daerah tersebut tanpa logistik dan perlengkapan militer yang cukup. Karena untuk bisa menguasai kembali tanah perjanjian harus diselesaikan dengan cara perang atau merebut kembali dari orang-orang Filistin. Kondisi ini, ketidak sanggupan mereka merangsek masuk, kembali disangkut-pautkan dengan cerita profetik, mereka mengalami penderitaan selama 40 tahun di padang tandus (Padang Thih), padahal mereka sedang menyusun siasat: bagaimana cara mengambil kembali tanah perjanjian palsu. Hasilnya, mereka memasuki kota secara perlahan, datang berkelompok-kelompok sebagai para kafilah dagang, menyembunyikan identitas mereka, lalu membentuk pemukiman-pemukiman Yisra Eel, menyebarkan budaya Yudaisme sambil membahasakan folklore-folklor usang tentang kehebatan kakek moyang mereka yang telah menjadikan tanah Jerussalem sebagai Holly Land.

Sejak saat itu, Jerussalem menjadi rebutan. Hingga saat ini satu kota dengan tiga iman ini akan tetap dipenuhi oleh kecamuk. Karena, kota ini dibangun di atas landasan kepalsuan cerita yang telah mengoknumkan Tuhan. Sepanjang perjalanan sejarah, pengoknuman Tuhan pun kembali terjadi, manusia biasa (Yesus), dijadikan oknum anak Tuhan oleh para elit Yahudi. Tujuan mereka satu: agar kekaisaran Romawi menjadikan bangsa Aramia sebagai sasaran tembak, dan bangsa Yahudi tetap aman dari kebengisan Herodes.

KANG WARSA

Karena Saya manusia, maka sikap bejat tentara Israel yang telah menghancurkan Gaza adalah kotor dan harus dilawan oleh masyarakat dunia.

Kampanye Hitam

Standar

Masa kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 – mau tidak mau – harus diakui, dipenuhi oleh hal-hal yang seharusnya tidak perlu bahkan dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan, kampanye hitam (Black Campaign).

Secara bahasa kampanye hitam merupakan sebuah proses terstruktur; adanya penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan presepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik.

Kampanye hitam ini dilakukan bukan tanpa alasan dan cuma-cuma, di setiap penyelenggaraan pesta demokrasi di belahan dunia ini, akan selalu ada aktor intelektual di balik tersebarnya issue-issue tidak etis, diskriminatif, dan menyudutkan salah satu atau beberapa kandidat. Pola kerjanya efisien, karena bermain pada tataran emosional masyarakat pemilih.

Dalam beberapa kasus penyelenggaraan pemilu sejak era tahun 1970 hingga sekarang, baik di negara ini maupun di negara luar , tim pemenangan dan konsultan politik yang melakukan kampanye hitam sama sekali tidak didasari oleh motif balas dendam terhadap kubu lawan politik, mereka justru melakukan strategi langsung tembak, fokus kepada sasaran, kemudian dihembuskan agar memiliki efek domino.

Konsultan politik yang membidangi kampanye hitam ini memiliki peran penting sebagai think-tank-nya tim pemenangan. Mereka pandai dalam mengolah data, bukan hanya mengolah tapi meracik data sendiri, issue-issue yang dilontarkan memang diciptakan agar terpola dengan baik, memanfaatkan kecendrungan emosional masyarakat. Jika di negara ini PKI dan Sosialisme masih merupakan momok menakutkan, maka issue-issue strategis yang dihembuskan oleh mereka adalah mengangkat simbol-simbol komunisme terhadap kubu lawan politik. Dan sampai saat ini, issue agama , ras, dan keyakinan masih efektif digunakan dalam menembak jatuh lawan politik.

Para konsultan ‘kampanye hitam’ melemparkan issue primer kepada masyarakat melalui berbagai media. Issue menyebar secara sporadis, bersentuhan secara emosional dengan masyarakat, tanpa harus diperintah oleh siapa pun, hubungan emosional antara issue yang menyebar dengan masyarakat akan disebar ulang menjadi berbagai varian issue. Seperti contoh; Issue Nazi saat masa kampanye kemarin tidak berdiri begitu saja, ia dibangun oleh varian-varian lain; Himmler, seragam tentara S.S, Swastika, dan symbol penghormatan a la Hitler.

Ketika issue ‘kampanye hitam’ ini telah dicerna oleh masyarakat, terjadi perubahan konstelasi dan struktur kehidupan di masyarakat. Kerahamah tamanah berubah menjadi kegersangan sikap. Persahabatan menjadi permusuhan. Potensi kejatahan akan lebih mendominasi dari pada potensi-potensi kebaikan. Kenapa demikian? Karena tujuan utama dalam kegiatan kampanye hitam adalah meruntuhkan sendi dan asas demokrasi; dari kekeluargaan (siap kalah dan siap menang) menjadi ‘ kami yang terbaik.’ Landasan berpijak demokrasi telah retak, posisi antara kubu A dengan kubu B saling berbenturan menjadi kubu kawan dan musuh. Demokrasi jatuh ke dalam jebakan antara kalah dan menang, bukan lagi benar dan salah.

Saat masyarakat arus bawah (seperti kita) berdebat, saling klain kebenaran, saling hasud, para kandidat sendiri –atas bisikan tim pemenangan – melakukan politik pencitraan, memoles diri dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Akar rumput baku hantam dalam permusuhan sementara para elit berkontes ria. Bandul demokrasi bergeser ke lembah terburuk; mobokrasi mewujud, pemerintahan dipimpin oleh elite yang haus kuasa dan jabatan dengan menghalalkan segala cara untuk berkuasa. [ ]

KANG WARSA